This project is funded / co-funded from Norway Grants in the Polish-Norwegian Research Programme operated by the National Centre for Research and Development / Projekt jest finansowany/współfinansowany z funduszy norweskich w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej

Plan pracy

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu CO2MARINE ujęte są w czterech komplementarnych pakietach zadań (WP). Pakiety zadań 1-3 dotyczą zadań ściśle badawczych i obejmują prace laboratoryjne i terenowe oraz modelowanie numeryczne.

Pakiet zadań 1 (WP1) – głównym celem badań w Pakiecie zadań 1 jest zbadanie przemian chemicznych w osadach i wodzie morskiej, w tym tworzenia i rozkładu materii organicznej, procesów redukcji i utleniania azotu, siarki, manganu i żelaza oraz transformacji fosforu, krzemu i różnych form chemicznych węgla, pod wpływem podwyższonego stężenia CO2 w warunkach zwiększonego ciśnienia hydrostatycznego. Szczegółowym badaniom ilościowym poddany będzie proces emisji metali ciężkich i śladowych oraz związków organicznych z osadów do toni wodnej, a także reakcje chemiczne w węglanowym systemie depozycyjnym przy obniżonym odczynie wody pH. W oparciu o dane doświadczalne w komorze hiperbarycznej TiTank zostaną opracowane chemiczne wskaźniki wycieku CO2 z podmorskiego składowiska geologicznego.

Pakiet zadań 2 (WP2) – celem Pakietu zadań 2 jest opracowanie numerycznego modelu rozprzestrzeniania i strumieni związków i pierwiastków chemicznych, w tym metali ciężkich i śladowych, przez strefę kontaktu osad-woda morska w warunkach różnego stężenia CO2 w oparciu o jednowymiarowy model transportu pionowego (Bottom RedOx Model, BROM). Wyniki modelowania zostaną wykorzystane do zdefiniowania gradientu odczynu wody pH, parametrów węglanowego systemu depozycyjnego i stężenia metali w osadach i wodzie naddennej wskutek potencjalnego wycieku CO2 ze składowiska podmorskiego.

Pakiet zadań 3 (WP3) – Pakiet zadań 3 ma na celu określenie wpływu zwiększonego stężenia CO2 na organizmy morskie oraz zdefioniowanie biomarkerów pozwalających na detekcję wycieku CO2 ze składowiska. Badania biologiczne dotyczyć będą zmian strukturalnych na różnych poziomach organizacji biologicznej (komórka, tkanki, osobnik, gatunek i zbiorowisko) i aspektów funkcjonalnych (behawior, aktywność fizjologiczna i enzymatyczna). Na podstawie wyników uzyskanych w doświadczeniach laboratoryjnych, zaproponowane zostaną wskaźniki obniżonego odczyny wody pH, które mogą być wykorzystane w badaniach monitoringowych i ocenie oddziaływania podmorskiego składowiska CO2 na środowisko morskie.

Pakiet zadań 4 (WP4) – Pakiet zadań WP4 obejmuje działania mające na celu monitorowanie realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań, w tym terminowe osiąganie założonych celów cząstkowych, koordynowanie prac pozostałych pakietów i rozwiązywanie sporów. Do zadań pakietu należy również prowadzenie strony internetowej projektu i działania promocyjne.