This project is funded / co-funded from Norway Grants in the Polish-Norwegian Research Programme operated by the National Centre for Research and Development / Projekt jest finansowany/współfinansowany z funduszy norweskich w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej

Streszczenie

Celem projektu CO2MARINE jest określenie wpływu zwiększonego stężenia CO2 naprocesy geochemiczne w osadach morskich i wodzie naddennej oraz na biocenozę bentosową w warunkach zwiększonego ciśnienia hydrostatycznego. Projekt dotyczy oceny ryzyka środowiskowego związanego z potencjalnym wyciekiem CO2 ze składowiska geologicznego pod dnem morskim. Projekt wpisuje się w obszar tematyczny „Wpływ na środowisko” konkursu CCS 2013 w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. W serii krótkoterminowych doświadczeń laboratoryjnych, powierzchniowe osady denne i organizmy bentosowe pochodzące z rejonu lokalizacji potencjalnego podmorskiego składowiska CO2 w polskiej części południowego Bałtyku (obecnie
eksploatowane złoże ropy naftowej B3) zostaną poddane działaniu zwiększonego stężenia CO2 w warunkach ciśnienia hydrostatycznego odpowiadających sytuacji środowiskowej na dnie morza (ok. 9 bar). Eksperymenty prowadzone będą w komorze hiperbarycznej TiTank, co pozwoli na oszacowanie wpływu zakwaszenia wody na procesy geochemiczne w osadach, w tym uwalnianie pierwiastków śladowych, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych do wody, oraz ich wpływu na organizmy morskie. Badania biologiczne dotyczyć będą zmian strukturalnych na różnych poziomach organizacji biologicznej (komórka, tkanki, osobnik, gatunek i zbiorowisko) i aspektów funkcjonalnych (behawior, aktywność fizjologiczna i enzymatyczna). W efekcie realizacji projektu powstaną unikatowe dane empiryczne opisujące zmiany geochemiczne w strefie przydennej i reakcje biologiczne na zwiększony poziom CO2 w wodzie morskiej. Na podstawie uzyskanych wyników zostaną opracowane metody monitorowania środowiska morskiego nad składowiskiem CO2, oparte o czułe wskaźniki chemiczne i markery biologiczne. Mogą one znaleźć zastosowanie przy przygotowywaniu strategii oceny ryzyka związanego z geologicznym składowaniem dwutlenku węgla w sczerpanych złożach ropo- i gazonośnych pod dnem morskim w południowej części Morza Bałtyckiego.

images